Przejdź do treści

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Fundacja Ulica Swoje Wie w Boguszowie-Gorcach 58-370, ul. Kamieniogórska, reprezentowana przez Prezesa – Piotra Kirklewskiego i Wiceprezesa – Jagodę Pernal

2. Fundacja Ulica Swoje Wie przetwarza następujące dane użytkownika:
a) imię i nazwisko
b) PESEL
c) adres zamieszkania
d) informacja dotycząca aktywności zawodowej
e) numer telefonu
f) adres e-mail.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych od a) do f) nie będzie możliwe uczestniczenie w zadaniach publicznych realizowanych ze środków UE, ministerialnych i gminnych.

4. Celem zbierania danych jest realizacja zadań statutowych Fundacji Ulica Swoje Wie. Celem Fundacji jest inicjowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym o charakterze integrującym, aktywizującym i edukacyjno – informacyjnym, w tym:

Przeciwdziałanie społecznej izolacji, marginalizacji i dyskryminacji dzieci i młodzieży.
Aktywizacja seniorów oraz zapobieganie wzrastającego wzajemnego dystansu między jednostką a społeczeństwem poprzez likwidowanie barier spowodowanych przemianami technicznymi, ekonomicznymi i obyczajowymi.
Pomoc w codziennych potrzebach życiowych.
Wsparcie w kształtowaniu właściwych stosunków w rodzinie oraz w najbliższym środowisku- mediacje.
Przestrzeganie małoletnich przed używaniem narkotyków i alkoholu,
Wspieranie dzieci i młodzieży w ich dążeniu do celu,
Propagowanie zdrowego trybu życia
Przekazywanie wiedzy i nabytych umiejętności pomiędzy generacjami – łączenie pokoleń.
Aktywne spędzanie wolnego czasu.
Uczenie szacunku oraz miłości do drugiego człowieka.
Tworzenie placówek wsparcia – świetlic środowiskowych

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania przeniesienia lub zaprzestania przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgodyw dowolnym momencie. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów i Regulaminu Fundacji Ulica Swoje Wie

10. Inspektorem ochrony danych osobowych w Fundacji Ulica Swoje Wie jest Piotr Kirklewski , email: fundacja@ulicaswojewie.org.pl


Wesprzyj nas

Archiwum